Tv Apatin - Vesti

Наредба Штаба за ванредне ситуације ЈКП-у о дезинфекцији јавних површина

Datum kreiranja 19 mart 2020
Štampa

На основу члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, а  на основу проглашеног ванредног стања у Републици Србији у циљу реализације активности везано за актуелну епидемолошку ситуацију, командант Штаба  за ванредне ситуације општине Апатин,

 

д о н о с и

Н А Р Е Д Б У

 

НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈКП-у „НАШ ДОМ“ у Апатину да на тeриторији општине Апатин континуирано врши дезинфекцију јавних површина на којима је већа фреквенција кретања грађана. 

 

- Да обезбедизаштитна и дезинфекциона средства за запослене,који ће бит ангажовани на наведеним пословима.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Оштински штаб за ванредне ситуацијеопштине Апатинна седници одржаној 19.марта 2020.године у поступку који је претходио овој Наредби, а у складу са чланом 43.став 1.тачка 1.и 2.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018) од 08.04.2019 године, члана 17.став 1.Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуацији и проглашеног ванредног стања, ациљу реализације Наредбе наређујеЈКП „Наш Дом“ у Апатину да приступиреализацији неопходних мера како је то дато.

 

На основу наведеног,сходно примениодредбе члана 43.став 1.тачка 1.и 2.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17.став 1.Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, а у складуса проглашеним ванредним стањем на терену донета је наредба као у диспозитиву.

 

                                                                                                                                              КОМАНДАНТ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                       Милан Шкрбић