Tv Apatin - Vesti

Prava potrošača i dalje nezaštićena

Datum kreiranja 16 mart 2012
Štampa

Pokrajinski ombudsman je primio veliki broj žalbi građana povodom kršenja njihovih prava kao potrošača, odnosno kupaca i korisnika usluga koje se pružaju u obavljanju delatnosti od opšteg interesa (komunalne delatnosti, snabdevanje električnom energijom, prirodnim gasom i dr.).

Žalbe građana uglavnom se odnose na onemogućen ili otežan pristup uslugama, nezadovoljavajući obim i kvalitet pruženih usluga, nezakonito uskraćivanje usluga, zloupotrebu faktičnog monopolskog položaja javnih preduzeća u obavljanju određenih delatnosti, nedovoljne ažurnosti, fleksibilnosti i transparentnosti u postupanju sa građanima. Ozbiljan problem u ostvarivanju prava potrošača je kršenje i neprimenjivanje odredbi Zakona o zaštiti potrošača, posebno u delu koji se odnosi na ostvarivanje prava na usluge od opšteg ekonomskog interesa, koje ujedno predstavljaju i korpus prava čija zaštita je u nadležnosti Pokrajinskog ombudsmana. Ovi problemi zajednički su gotovo svim sprovedenim postupcima po predmetima, a odnose se kako na postupanja javnih preduzeća, tako i na postupanja nadležnih organa uprave koji vrše nadzor nad radom javnih preduzeća. Ni nakon godinu dana od stupanja na snagu Zakona o zaštiti potrošača nisu doneti odgovarajući podzakonski akti kojima bi se Zakon razradio i obezbedili uslovi za njegovu doslednu primenu. Primer nesprovodivosti zakona u praksi ogleda se u odredbi zakona kojom je propisano da je ugroženi potrošač onaj koji zbog ekonomskog ili društvenog položaja, uslova života, posebnih potreba ili drugih teških ličnih prilika, pribavlja uslugu od opšteg ekonomskog interesa pod naročito otežanim uslovima, s obzirom na to da uslovi i kriterijumi za određivanje ugroženih potrošača u pojedinim oblastima usluga od opšteg ekonomskog interesa nisu bliže uređeni, kako je zakon propisao. Slična situacija je i sa Zakonom o energetici u delu koji se odnosi na pojam „energetski zaštićenog kupca".